Alternatywny klient do gry – 10 październik 2021

Siema!

Dziś przygotowałem kolejną wersję klienta, która zawiera kilka nowości i poprawek:
– wygodna lista platform i serwerów (dla niektórych platform, gracias Drácula)
– lista ostatnio logowanych serwerów
– poprawiłem wygląd na ekranach HiDPI
– naprawiłem crasha przycisku relogowania dla platformy 7road/7wan
– poprawiłem logowanie przez FB dla platformy OASIS
– nowe i uaktualnione tłumaczenia (Holenderski – dzięki Evel, Avio i Turecki – dzięki KRAKEN)
– kilka mniej znaczących zmian “pod maską”

Dziękuję również nowym testerom, w szczególności Galadrienne.

Miłej zabawy 🙂

Howdy!

Today I prepared another version of my client, that includes various new features and fixes:
– convinient list of platforms and servers (for some platforms, gracias Drácula)
– a list of recently logged servers
– fixed layout on HiDPI screens
– fixed crash on ‘relog’ button on 7wan platform
– fixed FB login on OASIS platform
– new and updated translations (Dutch – thanks Evel, Avio, Turkish – thanks KRAKEN)
– various minor changes under the hood

Thanks to new testers, especially to Galadrienne.

Enjoy 🙂

LOES PLAYERS: If game does not work for you, try to download and apply (double click on it) this reg file.
JUGADORES DE LOES: Si el juego no funciona para usted, intente descargar y aplicar (haga doble clic en él) este archivo de registro.

LegendOnline.MSVC_20211010_x64.exe (64bit)
LegendOnline.MSVC_20211010.exe (32bit)

Alternatywny klient do gry – 17 maja 2021

Siema!
W tej wersji poprawiłem obsługę platformy Pixel Creation (dawniej OASIS). Dodałem obsługę rosyjskiej wersji gry Dragon Lord.

Aktualizacja 19.05.2021: Dodałem wersję na systemy 32bitowe.

Hi!
In this build I fixed Pixel Creation (formerly OASIS) platform support. I added support for Russian version of Dragon Lord.

Update 19.05.2021: 32bit build is now available.

LegendOnline.MSVC_20210517_x64.exe (64bit)
LegendOnline.MSVC_20210518.exe (32bit)

Lista serwerów / Server list

Siema!

Dziś napisałem skrypt, który ułatwi znalezienie właściwego serwera Wartune, Wartune Reborn i Demon Slayer na platformach 7wan/7road i 101xp.

Skrypt znajduje się pod tym adresem: http://servermap.brov.site/.

Hi!

Today I wrote a helper script to find correct server number easily. It is for Wartune, Wartune Reborn and Demon Slayer on 7wan/7road and 101xp platforms.

The script is located at: http://servermap.brov.site/.

Enjoy!

Alternatywny klient LO/WT/DS/WS/DA – 19 marzec 2021 – wersja testowa

Siema!

Nie wiem co tu napisać, więc będzie krótko:

Ta wersja zawiera kilka poprawek względem poprzedniej – na 7road nie ma czarnego ekranu. Dodatkowo dołączyłem testowo dostęp do CDN dla 7road, który powinien przyspieszyć całą grę. CDN jest eksperymentalny, więc daję go za free na razie, ale w przyszłości będzie płatny – muszę za coś utrzymać serwery. Reszta uwag co do tej wersji jest w poprzednim poście. Miłej gry!

Howdy!

I don’t know what to write here so it will be a short post:

This build contains some bugfixes especially for 7road players – no black screens ;). Additionally I included an access to the CDN that works on 7road platform which should speed up the game. CDN is an experimental feature so I’m giving it for free for now. In the future it will be paid – I need to cover server costs. Rest of release notes are in previous post. Have a nice gameplay ;).

LegendOnline.MSVC_20210319_x64.exe

Alternatywny klient LO/WT/DS/WS/DA – 2 styczeń 2021 wersja testowa

Siema!

(English version below)

Dziś daję Wam nową wersję klienta do przetestowania, w której usprawniłem (z grubsza):
– działanie przez sieć Tor (load-balancing)
– szybkość renderowania gry (zmiana wersji FlashPlayera)
– wykrywanie adresów serwerów zasobów gry i autokonfiguracja cache
– możliwość podstawienia swojego serwera zasobów gry (dla zaawansowanych)
– kompatybilność z platformą OASIS Games
– logowanie przez Facebooka

Dodałem obsługę nowych gier/platform:
– Demon Slayer (101xp, czytaj niżej)
– Wartune (7wan/7road, czytaj niżej)
– Dragon Awaken (Proficient City)

To jest wersja do przetestowania, dlatego zamieszczam tylko kompilację dla systemów 64-bitowych. Wersja dla systemów 32-bitowych zostanie udostępniona po testach, sorry. Brakuje jeszcze tłumaczeń i kilku mniej znaczących rzeczy, ale grać idzie ;). Instalator do pobrania jest na końcu posta.

To jest wersja testowa, dlatego niektóre rzeczy mogą nie działać tak, jak powinny. Jeśli znalazłeś jakiś błąd w działaniu klienta to proszę o komentarz pod tym postem. Dzięki.

Dla graczy na platformie 101xp:
Numer serwera, który należy wpisać w oknie logowania możesz znaleźć tutaj.

Dla graczy na platformie 7wan/7road:
Aby znaleźć właściwy numer serwera należy udać się na tą stronę. Następnie na liście znaleźć serwer, na którym gramy. Klikamy w link/przycisk i wydobywamy z niego właściwy numer, jak na załączonym obrazku (na żółto zaznaczyłem to, co jest potrzebne):

UPDATE: Zijad nagrał krótki filmik jak się zalogować na platformie 7wan/7road. Dzięki.

Dziękuję Żanci za pomoc w przygotowaniu instalatora ;).
Miłej gry!

Hi!

Today I am giving you a new version of the client to test in which I improved (roughly):
– operation via the Tor network (load-balancing)
– game rendering speed (FlashPlayer version changed)
– discovery of game resource server addresses and cache auto-configuration
– the ability to override game resource server (for advanced users)
– compatibility with the OASIS Games platform
– Facebook login

I added support for new games / platforms:
– Demon Slayer (101xp, see below)
– Wartune (7wan / 7road, see below)
– Dragon Awaken (Proficient City)

This is the version to test only, so I only post a build for 64-bit systems. A version for 32-bit systems will be available after testing, sorry. There are still some translations missing and a few less significant things, but you can play ;). The installer is at the end of the post.

This is a testing version, so some things may not work as expected. If you found a bug in the client’s operation, please comment under this post. Thanks.

For players on the 101xp platform:
The server number that must be entered in the login window can be found here.

For players on the 7wan / 7road platform:
To find the correct server number, please go to this page. Then on the list, find the server on which you are playing. Click on the link / button and extract the correct number from it, as in the attached picture (I marked in yellow what is needed):

UPDATE: Zijad made a short video how to login on 7wan/7road platform. Thanks.

Thanks to Żancia for helping in preparing the installer ;).
Enjoy!

Do pobrania: / Download:
LegendOnline.MSVC_20210102_x64.exe

Alternatywny klient Legend Online, Wartune & Władca Smoków (15 luty 2020)

Siema! W tym wydaniu dodałem coś specjalnego – obsługę połączeń przez publiczną sieć Tor (https://torproject.org). Dla kogo to jest? Jest to dla ludzi mających problemy z połączeniem do serwera gry na poziomie dostawcy Internetu. Czyli, jak gra ładuje się wolniej niż zwykle, warto spróbować tej funkcji i ewentualnie napisać skargę do swojego dostawcy 😉 . O co w tym chodzi? Chodzi o stworzenie “objazdu” i puszczenie nim ruchu do serwera gry w przypadku, kiedy domyślna trasa dostawcy (na którą nie mamy bezpośredniego wpływu) jest “zakorkowana”. Funkcja ta jest domyślnie wyłączona i powinna być aktywowana tylko doraźnie w razie problemów. Więcej informacji znajdziecie w FAQ.

Jeśli klient Ci się spodobał lub pomógł w jakiś sposób, napisz komentarz lub rozważ postawienie piwa 😉 .

Hi! In this release I added something special – routing connections to game servers via public Tor network (https://torproject.org). For who is it? It is for people having connection issues to game server at ISP level. So, if game loads slower than usual, it’s worth a try and eventually file a complaint to your ISP 😉 . What is this all about? It is about creating a “detour” and pushing game traffic through it in the event that the default route of the provider (on which we have no direct control) is “jammed”. This feature is disabled by default. and should be activated temporarily in case of any problems. More info you can find in FAQ.

If you liked this client, or it helped you in any way, leave a comment (feel free to comment in english) and consider donating a beer 😉 .

LegendOnline.MSVC_20200215_x64.zip (64-bit)

MD5: 6DED40E0C82D750B358CCB64BDBC34F5
SHA-1: 4E9192BC75D5952AE54D2F7264184EBF3B19B3AE
SHA-256: FBB30357402C2BD40B2FE9F27E95574AC9A3DA0582D1CBDD52567755A7F0E219

LegendOnline.MSVC_20200215.zip

MD5: 3DEDDB6D3D2B4FF18313E135D20ECD2C
SHA-1: 834609B172218DB656884F6FE58B8E23094B5194
SHA-256: 453B6E187448432EBCE112158176589758E7A09BBD62CC9E6D56C31886AD5525

Alternatywny klient Legend Online, Wartune & Władca Smoków (30 styczeń 2020)

Witajcie!
W tej wersji poprawiłem logowanie przez Facebooka na serwery OASIS po niedawnej aktualizacji skryptów na ich serwerach. Naprawiłem buga we wbudowanym serwerze, który powodował niestabilne działanie gry na niektórych komputerach. Zrezygnowałem z predefiniowanych profili sieci w MiniCache na rzecz bardziej elastycznych ustawień. Adresy zasobów gry są teraz normalizowane, co zapobiega wielokrotnemu pobieraniu jednego i tego samego pliku przy użyciu różnych adresów, gra powinna nieco szybciej ładować co niektóre grafiki.

Dziękuję wszystkim osobom, które pomogły w testowaniu i tłumaczeniu klienta. Jeśli klient Ci się spodobał to napisz coś w komentarzu lub postaw piwo ;).

Hi there!
In this version, I have updated Facebook login to OASIS servers after a recent script update on their servers. I have fixed a bug in the embedded server that caused the game to be unstable on some computers. I removed predefined network profiles in MiniCache for more flexible settings. Game resource addresses are now normalized, which prevents multiple downloads of one and the same file using different addresses, the game should load some graphics a little faster.

Thanks for everyone who helped in testing and translating the client. If you liked the client, leave a comment or buy me a beer ;).

LegendOnline.MSVC_20200130_x64.zip (64-bit)

MD5: 049767C44BF1D983FB4C32038059F980
SHA-1: A112016675DBA3D11B0D1506D581FE36EAF9318D
SHA-256: F262A141EA9DDD6AB3FB7D34666F35B115DE34C2EF3A420FF3C88743911313B0

LegendOnline.MSVC_20200130.zip

MD5: 71413C3E836769176C93C322C5D670D0
SHA-1: 35C7572A575ACB74BDB3404493B28C62D58FC70D
SHA-256: 7FFCA1DED2C3C1B11F197D60D6EC9A02326449F5E32C979C2346729C84411453